Maak een afspraak

Privacyverklaring

Begripsverklaring
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Excellento;
Opdrachtgever: een werkgever of particulier die een opdracht verleent aan opdrachtnemer;
Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
Voorstel: omschrijving van voorgestelde dienstverlening door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever;
Kandidaat: de natuurlijke persoon die begeleid wordt door opdrachtnemer.

1.Verwerkingsverantwoordelijke
Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG.

2. Verkrijgen gegevens
Opdrachtnemer verkrijgt gegevens van de opdrachtgever en/of kandidaat in het aanvraagformulier, per mail of in een persoonlijk gesprek bij het oriënteren op en eventuele aangaan en uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen gegevens verkregen worden doordat derden opdrachtgever of kandidaat verwijzen naar opdrachtnemer.

3.Verwerkte gegevens
Opdrachtnemer verwerkt van kandidaten en opdrachtgevers (mogelijk) de volgende persoonsgegevens dan wel persoonlijke / vertrouwelijke gegevens:

 • NAW-gegevens (naam – adres – woonplaats) en indien nodig BSN nummer
 • contactgegevens (telefoonnummer(s), e-mailadres(sen))
 • geboortedatum en plaats, pasfoto, werkervaring, competenties (CV)
 • alle informatie die de opdrachtgever en/of kandidaat ter beschikking stellen voorafgaand aan en gedurende de dienstverlening, waaronder uitgewerkte loopbaan- en/of coachopdrachten, welke persoonlijke of gevoelige informatie, bijvoorbeeld over gezondheid, kunnen bevatten
 • gespreksaantekeningen (voor eigen gebruik) die opdrachtnemer voorafgaand, tijdens en na het verrichten van de opdrachten vastlegt
 • geretourneerde evaluatieformulieren

4.Grondslag en doeleinden
a. Opdrachtnemer verwerkt bovengenoemde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachten van opdrachtgever.
b. Doeleinden van de registratie zijn:

 • bieden van professionele dienstverlening;
 • efficiency en kostenbeheersing in de benodigde dienstverlening
 • het onderhouden van contact tijdens en – indien gewenst – na afloop van de dienstverlening;
 • beheer van het klantenbestand;
 • planning en organisatie werkzaamheden;
 • (belasting)administratie en facturering;
 • kunnen beantwoorden van inhoudelijke vragen van kandidaat / opdrachtgever (ook na afloop van de dienstverlening);
 • desgewenst efficiënt invulling kunnen geven aan een vervolgopdracht;
 • verbeteren dienstverlening;
 • nakomen wettelijke verplichtingen.

5. Toestemmingsverklaring
a. Opdrachtnemer zal in het standaard gehanteerde aanvraagformulier specifiek wijzen op de benodigde registratie van de onder 3  genoemde gegevens en melden dat opdrachtgever door gebruik te maken van het formulier (en de mogelijkheid van de aansluitende telefonische of persoonlijke kennismaking), instemt met de benodigde registratie van persoonsgegevens. De betreffende tekst luidt: ‘Door gebruik te maken van onze dienstverlening, stem je in met het registreren van de voor onze dienstverlening benodigde persoonsgegevens. Voor meer informatie over gegevensregistratie verwijzen we graag naar het Privacyverklaring van Excellento.
b. Indien (onderdelen van) de registratie bezwaar oplevert(en), kunnen tussen opdrachtgever, kandidaat en opdrachtnemer specifieke afspraken gemaakt worden over een alternatieve registratie, vast te leggen in de opdracht – mits opdrachtnemer hiermee aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen en niet gehinderd wordt in de professionele uitvoering van de opdracht.

6. Wijze van opslag en beveiliging
a. Opdrachtnemer slaat de onder 3 genoemde gegevens op in:
– papieren dossiers, die afgesloten in een dossierkast worden bewaard;
– digitaal op een met wachtwoord beveiligde laptop en/of in de beveiligde ‘cloud’ omgeving;
– op een mobiele telefoon, beveiligd met wachtwoord.

Opdrachtnemer is alert op schendingen van de privacy en hanteert passende beveiligingsmaatregelen.

7. Verstrekking aan derden
a. Opdrachtnemer verstrekt geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van kandidaat aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de kandidaat.
b. Indien nodig voor de beveiliging of het gebruik van systemen en externe diensten (zoals voor computerbeheer), worden gegevens verstrekt of kan inzage worden verleend in gegevens aan externe dienstverleners. Deze derden mogen de betreffend gegevens alleen verwerken voor deze doeleinden en binnen de wettelijke kaders.
c. Indien er contact is via social media (waaronder LinkedIN en Facebook) kunnen gegevens door deze partijen worden opgeslagen, dit binnen de geldende Europese privacy wetgeving.

8. Bewaartermijnen
a. Voor een goede uitvoering van de opdracht en de doeleinden die in deze verklaring onder artikel 4 zijn genoemd, wordt elk persoonlijk dossier bewaard tot twee jaar na het laatste contact. Voor fiscaal benodigde gegevens is de bewaartermijn 7 jaar.
b. De geregistreerde gegevens zullen nadat de onder a genoemde bewaartermijn is verstreken adequaat vernietigd worden.

9. Rechten
a. Opdrachtnemer en/of kandidaat kunnen bij opdrachtnemer informatie opvragen inzake de geregistreerde gegevens.
b. De onder paragraaf 5 genoemde toestemming kan op verzoek ingetrokken worden – een verzoek kan per e- mail ingediend worden aan opdrachtnemer.
Vastgelegde persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van betrokkene voor het verstrijken van de termijn van twee jaar vernietigd worden, mits dit wettelijk is toegestaan en de gegevens niet benodigd zijn voor de eventuele afhandeling van een eventueel geschil. Een verzoek kan per e-mail ingediend worden aan opdrachtnemer.

10.Vindplaats en wijzigingen
a. De actuele privacyverklaring wordt op de website van Excellento gepubliceerd.
b. Deze privacyregeling kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe voorschriften of om tot een betere invulling te komen.

Datum laatste wijziging: 01-04-2019